Hasta Sorumlulukları
06 Şubat 2018

1.Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin akşamdan verilebilmesi için belirlenen kurallara uymalıdırlar.
2.Hastalar, tıbbi durumlarının gerektirdiği öncelikler haricinde,imtiyaz ve iltimas talep etmemelidirler.
3.Acil ve ilk yardım hizmetlerinin sağladiği öncelik ve ayrıcalıkları suistimal etmeye kalkmamalıdırlar.
4.Hastalar, hekimlerinden tıp mesleğinin etiğine,ilgili mevzuata ve toplum ahlakına aykırı taleplerde bulunamazlar.
5.Hastalar, mesleki bilgi ve ilkeler ışıgında bagımsız karar verme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde hekimleri üzerinde psikolojik,sosyal ve fiziksel baskı kurmaya kalkışmamalıdırlar.
6. Hastalar, hekimlerin ve sağlık çalısanlarının vakitlerine saygı göstermeli,onları gereksiz yere ve randevusuz olarak meşgul etmemelidirler.
7.Hastalar, randevu tarihlerine ve saatlerine özenle uymalıdırlar.
8.Hastalar, refakatçileri ve ziyaretçileri hastane temizlik ve hijyenini bozacak şekilde hareket edemezler.
9.Hastalar, refakatçileri ve ziyaretçileri hastanede gürültü yapmamalı,asayiş ve huzuru bozacak davranışlardan kaçınmalıdırlar.
10. Tıbbi endikasyon olmaksızın rapor talebinde bulunamazlar.
11.Hastalar,sağlik durumları hakkında,gerçeğe aykırı belge ve döküman düzenlenmesini isteyemezler.
12.Hastaların hekimlerine yanlış ve eksik bilgi vermeleri ve bazı gerçekleri gizlemeleri kabul edilemez.
13.Hastalar önerilen tedaviyi reddediyorlar ise alternatif başka bir tedavi uygulanıp uygulanmaması veya tedavisiz kalma konusundaki tercihlerini hekimlerine açıklıkla söylemelidirler.
14.Önerilen tedaviyi reddetmeyip kabullenen bir hasta,bu tedaviye uyum göstermeli ve tarif edildiği gibi uygulamalıdır.
15.Yaşamı tehdit eden veya ağır olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumlarda,önerilen tedaviyi reddeden hasta,bu tercihini yazılıi olarak belgelemek isteyen hekim veya sağlık kurumunun istegini geri çeviremez.
16.Hasta ve hasta yakınları,hastaneye hastanın perhizine uymayacak yiyecekler getiremezler.
17. Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdırlar.
18.Hastalar,hastalıkları konusunda bilgi almak istemedikleri takdirde,bunu hekimlerine başta belirtmelidirler.
19.Hastalar,hastaliıklariı konusunda kimlere bilgi verilmesini istemediklerini,hekimlerine açıklamalıdırlar.
20.Hastalar ve yakınları sosyal güvenlik kurumlarının sunduğu olanaklardan haksız ve usulsüz biçimlerde yararlanmak talebinde bulunamazlar.
21.Hastalar,hastanede iken kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.
22.Hastalar,bir kurum veya hekimden aldıkları rapor,epikriz,film veya tetkikleri,başvurdukları diğer bir hekim veya sağlık kurumunda saklamamalıdırlar.
23.Hastalar,hekim veya sağlık kurumlarına kimliklerini,adres ve telefonlarını doğru olarak bildirmelidirler.
24.Hasta bir hekimin kontrol ve tedavisi altında iken,başka bir tedaviyi de birlikte sürdürmek istiyorsa,müdavi hekimine bu konuda bilgi vermelidir.
25.Hastalar,hekimlerinin iyileşmeleri ve iyilik hallerini koruyup geliştirmeleri için kendilerine öğretecekleri bilgi ve becerileri kazanmak üzere,gereken çabayı sarf etmelidirler.
26.Hastalar,uygulanacak olan tıbbi işlemeler hakkında hekimlerinden yeterince bilgi alıp soruları yanıtlandıktan ve başkalarına danışıp karar verebilmek için makul bir zaman geçtikten sonra kendileriyle ilgili karar vermekten kaçınamazlar.
27.Hastalar,teşhis ve tedavi sürecinde,hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmaıidırlar.
28. Hastalar,hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerini ve duygularini istismar etmemeli,dürüst davranmalıdırlar.
29.Hastalar,kendilerine geçerli tıbbi bilgi ve yöntemlere aykırı teşhis ve tedavi yaklaşımlarının uygulanması talebinde bulunamazlar.
30.Hastalar,taburcu edildikten sonra,evlerinde kendilerine verilen tedaviyi almalı ve önerildiği gibi ayaktan kontrollerini yaptırmalıdırlar.
31. Hastalar acil durumlar ve zorunluluklar hariç,kendilerini tedavi etmeyi kabul etmeyen özel çalışan hekim veya sağlık kurumlarının bu kararına saygı duymalıdırlar.
32.Hastalar,müdavi hekimin,hastalıkları ve tedavileri konusunda başka bir hekim veya sağlık kurumundan konsültasyon isteğini geri çevirmemelidirler.
33.Hastalar,hekim ve diğer sağlık çalışanlarının istirahatlarına izin vermeyecek,özel yaşamlarına fırsat tanımayacak,organik ve ruhsal gereksinimlerini karşılamalarını engelleyecek ve sağlıklarını bozacak şekilde onlara aşırı yük ve angarya yükleyemezler.
34.Hastalar,hekimin sorularını makul biçimde cevaplamalıdırlar.
35.Hastane yatakları ve imkanları gereksiz ve haksız bir biçimde işgal edilemez.
36.Hastalar,hastaneleri barınma,beslenme ve sosyal bakım eksikliklerini gidermek amacıyla kullanamaz.
37.Hastalar,hekim ve sağlık kurumunun izni olmaksızın,kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dokümanları kurum dışına çıkaramazlar.
38.Hastalar,gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamazlar.
39.Hastalar,rıza gösterdikleri tanı veya tedavi amaçlı girişimler sırasında,gereken uyum ve kolaylığı göstermelidirler.
40.Hastalar,hastalıklarına teşhis konulabilmesi için gerek duyulduğunda balgam,idrar ve sperm gibi vücut örneklerini doğru olarak ve tarif edildiği biçimde vermelidirler.
41.Hastalar,organ ve dokularını ölümlerinden sonra alınıp,başkalarınca kullanılmasına izin veriyorlarsa,bunu yazılı olarak beyan etmelidirler.
42.Hastalar,ölümleri veya bilinçsiz kalmaları halinde,kendisi ile ilgili tıbbi kararlaıin kim tarafindan verilmesini istediklerini,yazılı olarak beyan etmelidirler.
43. Hasta Hepatit ve AİDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığının bulunduğunu biliyorsa,bunu kendisinin teşhis,tedavi ve tıbbi bakımıyla ilgilenen ilgililere en başta bildirmek durumundadır. 
44.Hastalar,somut olay ve belgelere dayanmaksızın sağlık çalışanları ve kurumlarını yıpratacak şekilde kamuoyu önünde hakaret ve suçlayıcıbeyanatta bulunmamalıdırlar.